Regulamin sprzedaży

 

Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy (dalej “Serwis”) prowadzony jest przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu – Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu, z siedzibą przy ul. Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, NIP: 895-195-53-81, , zwana dalej „Sprzedawcą”.

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
adres do korespondencji: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

adres e-mail: dziekanat@wszic.pl
tel.: 664 042 240

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady sprzedaży publikacji za pośrednictwem Serwisu.

Zamówienia

 1. Warunkiem nabycia publikacji za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia tzn. złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej “Zamówienie”). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.
 2. W Zamówieniu osoba dokonująca nabycia publikacji za pośrednictwem Serwisu (dalej “Klient”) określa:
 3. zamawiane publikacje;
 4. sposób płatności;
 5. sposób dostarczenia publikacji i adres, na który publikacje mają być dostarczone.

Ponadto, w ramach Zamówienia Klient podaje wszystkie dane (dalej “Dane”), niezbędne do realizacji Zamówienia, wyszczególnione w formularzu Zamówienia.

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) danej publikacji ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówione publikacje są dostępne u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części publikacji objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informacjęi podejmuje decyzję o częściowej realizacji Zamówienia albo o wydłużeniu okresu oczekiwania na dostępność brakujących publikacji albo o anulowaniu Zamówienia w całości.
 3. Jeżeli po otrzymaniu informacji o niedostępności części publikacji w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania wiadomości Klient nie podejmie żadnej decyzji, to Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje publikacje i wyśle je w sposób wybrany przez Klienta, wynosi do 14 (czternastu) dni od chwili zawarcia Umowy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
 6. Sprzedawca zachowuje prawo do nie zawierania nowych Umów z Klientami, którzy w ramach wcześniejszych Zamówień nie zapłacili za publikacje lub pozostają w opóźnieniu z zapłatą.

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

– Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

– Numer rachunku: 70 1030 0019 0109 8530 0025 2615

 

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– Przesyłka pocztowa.

– Przesyłka kurierska.

– Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław – w Dni Robocze (wtorek, środa, czwartek), w godzinach od 09:00 do 12:00.

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z nabycia publikacji) w terminie 14 (czternastu) dni od chwili wydania publikacji objętej Zamówieniem.
 2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Sprzedawcy na adres Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław najpóźniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt. 15 powyżej, lub w innym terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę jednak nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od chwili wydania publikacji objętej Zamówieniem, stosownego oświadczenia wraz z publikacją, z której nabycia Klient rezygnuje oraz otrzymanym paragonem albo fakturą VAT. Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

22.Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, nie przysługuje w przypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”;

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6) dostarczania prasy;

7) usług w zakresie gier hazardowych.

23.W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 15 -17 powyżej, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłaną publikację w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu;

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy opisane w pkt. 15 powyżej przysługuje wyłącznie Konsumentom.

 

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

– pisemnie na adres: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziekanat@wszic.pl;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez siebie danych osobowych w procesie korzystania z Serwisu i dokonywania w niej zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu oraz w celu wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Klient ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej nowego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca zawiadomi o zmianie Regulaminu Klienta będącego Konsumentem na adres poczty elektronicznej w celu akceptacji przez Konsumenta zmian Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są zawsze realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili zawarcia umowy przez Klienta.