Regulamin zajęć popołudniowych

 • Definicje
 1. Organizator  Sportowy Wojownik Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1, NIP: 8943151900, KRS: 0000831449, zwany dalej „Organizatorem”
 2. Trener- prowadzący posiadający odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie do realizacji Zajęć ogólnorozwojowych.
 3. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników lub dorosły, który został wpisany na listę uczestników
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 5. Zajęcia – jednostki sportowe organizowane przez Organizatora.
 6. Eventy – warsztaty edukacyjne dla całej rodziny organizowane przez Organizatora.
 7. Urodziny- przyjęcie zlecane przez rodzica lub prawnego opiekuna jubilata.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez Organizatora.
 • 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach regularnych
 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od 6 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych.
 2. Rejestracja uczestnika na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.sportowywojownik.pl w zakładce ZAJĘCIA, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Pierwszeństwo zapisu i rezerwacji miejsca w grupie mają osoby, które wypełnią poprawnie formularz oraz dokonają od razu płatności. Brak wpłaty nie gwarantuje miejsca w wybranej grupie.
 4. Uczestniczyć w zajęciach mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu za pośrednictwem formularza. Zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy, uiściły należną opłatę oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane zajęcia jest ograniczona. O kolejności przyjęcia do grupy decyduje termin wypełnienia formularza rejestracji oraz dokonania płatności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
 7. Opiekun zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka.
 8. Zalecamy w grupach trenujących rodzic + dziecko o posiadanie ubezpieczenia NNW dla każdego biorącego aktywnie udział w Zajęciach Opiekuna
 9. Podczas zajęć grup trenujących z rodzicami na sali, Opiekun dziecka pozostaje za nie odpowiedzialny.
 10. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: kontakt@sportowywojownik.pl. Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpłaconych środków za obowiązujący cykl rozliczeniowy.
 • Organizacja zajęć
 1. Zajęcia sportowe w Akademii Sportowego Wojownika mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 2. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem Trenera/Animatora..
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 4. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku  zatajenia ważnych informacji, Organizator ma prawo do rozwiązania umowy.
 5. Z uwagi na konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i specyfikę prowadzonych Zajęć, w przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość skorzystania z zajęć ustalana jest indywidualnie pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem.
 6. W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.
 7. Uczestnik może zostać odsunięty od uczestnictwa w Zajęciach z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni uczestnicy.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 9. W przypadku zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych, Organizator w tym Trener zajęć, ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika konsekwencji w postaci  zakazu uczestnictwa w dalszej części treningu. Dotyczy również zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do  informowania Trenera prowadzącego o pogorszeniu samopoczucia Uczestnika podczas zajęć.
 11. Opiekun powinien odprowadzać i odbierać Uczestnika z zajęć punktualnie, uwzględniając czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna. Jedynym wyjątkiem są grupy, kiedy Opiekun czynnie bierze udział w zajęciach wraz z Uczestnikiem i pozostaje za niego odpowiedzialny.
 12. Opiekunowie dzieci z grup powyżej 4 roku życia, zobowiązują się do opuszczenia sali gimnastycznej w czasie treningu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestnika w drodze na Zajęci, powrocie z Zajęć, a także podczas oczekiwania na Zajęcia.
 14. Opiekun Uczestnika wracającego z Zajęć samodzielnie musi dostarczyć pisemne upoważnienie drogą mailową na adres kontakt@sportowywojownik.pl, najpóźniej do godz. 12:00 dnia którym zgoda na samodzielny powrót zostaje wyrażona.
 15. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie.
 16. Organizator zastrzega prawo odmowy udziału Uczestnika w zajęciach bez możliwości ich odrobienia, w przypadku, gdy jego spóźnienie przekroczy 10 minut ze względu na bezpieczeństwo Uczestnika, w szczególności z uwagi na pominięcie ćwiczeń rozgrzewkowych mających na celu przygotowanie ciała do wysiłku fizycznego, a odbywających się na początku zajęć, a także z uwagi na zaburzenie toku prowadzonych zajęć.
 17. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi, nawet w przypadku, gdy Uczestnik wcześniej opłacił zajęcia i był na nie zapisany.
 18. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Opiekun i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa.
 19. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptację regulaminu obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia.
 • Zasady korzystania z szafek
 1. Korzystanie z szafek znajdujących się na terenie obiektu Centrum Sport&FUN Domasław, nieobjętych monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, wskazanych w pkt. 5 udostępnianych przez Organizatora możliwe jest wyłącznie na czas pobytu Uczestnika/Opiekuna na terenie obiektu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 2. Szafki są wyłącznym miejscem, w którym Uczestnik/Opiekun może pozostawić rzeczy do przechowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w innym miejscu niż przeznaczone do tego szafki.
 3. Uczestnik może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki. Uczestnik/Opiekun wybiera dostępną szafkę według swego uznania.
 4. W szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi zasadami.
 5. W szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, tj.: odzież zmienną, kosmetyki, ręcznik, obuwie, środki higieny osobistej itp. Organizator oświadcza, że szafki na terenie obiektu nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Szafki należy opróżnić przed wyjściem z obiektu. Personel opróżnia szafki każdorazowo po zamknięciu ośrodka. W razie pozostawienia swoich rzeczy w szafce, Organizator zobowiązuje się do ich przechowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Rzeczy nieodebrane we wskazanym czasie, będą uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c i rozdysponowane przez Organizatora.
 • Płatności
 1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Płatność za zajęcia odbywa się w cyklach miesięcznych lub semestralnych przez stronę www.sportowywojownik.pl.
 1. Opłata za cykl rozliczeniowy jest jednoznaczna z deklaracją uczestnictwa w zajęciach do następnego cyklu rozliczeniowego.
 2. Każdorazowa płatność za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku przymusowego odwołania zajęć z winy Organizatora, opłata zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy.
 4. Opiekun jest zobowiązany do opłaty nowego cyklu rozliczeniowego przed przystąpieniem do zajęć, lecz w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia obowiązującego miesiąca. Wyjątek stanowią osoby, które zostały dopisane do grupy w trakcie trwania cyklu.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem Uczestnika z listy.
 6. Opłata za pierwszy próbny niewykorzystany trening w przeciągu 14 dni od zapisu, uznawana jest za wykorzystaną w związku z rezerwacją miejsca w grupie.
 7. W przypadku nieuregulowania przez Opiekuna należności za odbyte zajęcia przez Uczestnika, Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia Uczestnika do udziału w Zajęciach do czasu uregulowania brakującej należności.
 • Odrabianie zajęć
 1. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia Opiekunów z opłaty za dany cykl.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności Uczestnika poprzez adres mailowy kontakt@sportowywojownik.pl (najpóźniej dwanaście godzin przed zajęciami) możliwe jest odrobienie jednych zajęć w miesiącu.
 3. Niewykorzystane i niezgłoszone zajęcia nie podlegają zwrotu wpłaconych środków w związku z możliwością odrobienia nieobecności licząc okres jednego miesiąca (30 dni) od momentu powrotu do zajęć, lecz nie później niż do końca obowiązującego sezonu (wrzesień-czerwiec). Termin takich zajęć należy ustalić z Organizatorem drogą mailową – kontakt@sportowywojownik.pl.
 4. Brak obecności na umówionym terminie odrobienia zajęć jest uznawany za wykorzystane wejście.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
  rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. naruszających dobre imię osób trzecich;
  b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 • Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Akademii Sportowego Wojownika.
 • Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Sportowy Wojownik Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez monitoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Siła wyższa

Organizator i Opiekun nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak przeprowadzenia zajęć, jeśli niewykonanie zostało spowodowane siłą wyższą, taką jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź lub inne działanie lub zaniechanie stanowiące wypadek siły wyższej.

 • Reklamacje
 1. Opiekun ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@sportowywojownik.pl. 
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Opiekuna o sposobie jej załatwienia nie później, niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 • Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna

_____________________________________________________

¹ ZAŁĄCZNIK NR 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sportowy Wojownik Sp.z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@sportowywojownik.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Akademia Sportowego Wojownika

Dbamy o wszechstronny rozwój i dobrostan dzieci, wykorzystując do tego bogactwo form aktywności sportowej, ruchowej i edukacyjnej.

Menu

Kontakt

Adres: ul. Południowa 12, 55-040 Domasław (tymczasowy dojazd od strony ul. Inwestycyjnej 8. 200 metrów w dół przy OSKP)

Telefon: 697 034 800

Mail: kontakt@sportowywojownik.pl